�  Lider Güvenlik Sistemleri T�m Haklar� Sakl�d�r.
Lider Güvenlik 15 y�l� a�k�n bir s�redir elektronik Güvenlik sistemleri cihazlar�nın sat�� ve montaj hizmetlerini s�rd�rmektedir. T�m d�nyada profesyonellerinin tercih ettikleri y�ksek kaliteli �r�nleri ekonomik �artlarda kullanmay� ilke edinen firmam�z, elektronik Güvenlik sistemleri alanında da bu yakla��m tarz�ndan �d�n vermemektedir.


"BU S�TE F�L�Z GüvenL�K S�STEMLER� PROJE �N�AAT SANAY� T�CARET A.�.'YE A�TT�R"
Lider Güvenlik Alarm Kamera Sistemleri ANTALYA
Tel: 0242 323 11 90 Pbx Fax: 0242 323 38 29 

�lk �a�lardan bu yana insanlar s�rekli korunmak ihtiyac�ndad�rlar. Son Yıllarda ya�anan olaylar g�sterdi ki soygun ihbar alarm sistemleri  ihtiya�i artarak devam edecektir. Yıllar boyu yo�un �al��malar sonucunda elde edilmi� sermayenin bir günde kaybedilmesi, insanın akl�na dahi getirmek istemediği korkunç bir olayd�r. Soygun ihbar, alarm sistemleri olaya cayd�r�c�l�k getirmekte, b�t�n olaylar� Alarm Haber Alma Merkezi ne bildirmektedir. Alarm Haber Alma Merkezi mekanda kurulu olan alarm sistemlerinden gelen h�rs�zl�k, soygun, Yangın, su bask�n� gibi risk olusturan alarmlar ve ar�zalar alarm sistemi telefon hatt� veya gsm �zerinden alarm haber alma merkezindeki al�c�lara adresli olarak bilgi günderilmesi esas�na g�re �al���r.Cctv kamera sistemleri her projeye uygun farkl� ��z�mler �retmektedir. Birkaç kamera ve monit�rden olu�an basit kamera sistemlerinden, sofistike, hızlı speed dome kameralara, dijital Kayıt sistemleri, dvr Kayıt sistemi �zerinden cep telefonu ile Canlı kamera izleme ve internet �zerinden Canlı ses ve g�r�nt� aktar�m sistemlerine kadar �ok say�da cctv kamera sistemleri �r�nlerini firmam�zdan temin edebilirsiniz. K���k ve orta �l�ekli cctv kamera sistemlerinin yan�s�ra entegre Güvenlik sistemleri �ok ama�l� projeler iğin geli�tirilebilen bina otomasyon sistemleri entegregrasyonu sa�layan �r�nlerimiz �ok ama�l� ��z�mler sa�lamaktad�r.
Biometrik sistemler (Canlı �l��m) Teknolojilerinin en yaygın olan� parmakizi Tanıma sistemi personel kontrolü iğin ideal bir sistemdir. Her insan farkl� ve kendine has kodu olan parmak izine sahiptir. ��e giri� ��k��larda ba�kas�nın yerine kart bas�m�n� ortadan kald�ran bu sistem �o�u sekt�r iğin ba�arılı bir ��z�md�r. Parmak izi okuma sistemleri kullan�lacak ortama ve personele g�re �zenle se�ilmelidir. 10 kullan�c�l� k���k i�letmelerden 100.000 kiğinin �al��t��� fabrikalara kadar ba�ar� ile uygulanan parmak izi Tanıma sistemleri, uygun maliyeti ve kolay kurulumu ile en ba�arılı personel devam kontrol sistemi ��z�m� sunmaktad�r.


Otomatik Plaka Tanıma Sistemi yazılımı Araçların plakalarını otomatik olarak bulur ve plakayı tan�mlar. Bir kaç saniye içerisinde cihazın çalıntı olup olmad���n� veya bir suç olay�na kar���p kar��mad���n� s�yleyebilir. Ba�l� kameralar ile gelen t�m arabalar� tarar ve Kayıtlarını tutar. Plakalar veri tabanındaki plakalar ile e�le�tirilerek kontrol edilir. hızlı ve Güvenilir tan�mlama, a� �zerinden kullan�labilir Merkezi Plaka Tanıma yazılımı plakalar okuma b�lgesine geldiğinde ( gi�eler kap�lar vs.) okunur ve merkeze iletilir.�T�m okuma noktalar� tek bir merkezden kontrol edilebilir. Bu merkezde çalıntı arabalar�n bilgileri herhangi bir database kullan�larak sorgulanabilir.


Güvenliğiniz İçin Profesyonel ��z�mler